Algemene voorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Matom B.V.

 

Artikel 1.

In deze algemene verkoop- en leveringvoorwaarden wordt verstaan onder:

A: verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Matom B.V., gevestigd te Druten;

B: koper: elke onderneming, natuurlijke persoon dan wel rechtspersoon, aan wie verkoper producten verkoopt c.q. levert, of heeft verkocht/geleverd.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Midden Nederland te Utrecht onder nummer 30271675.

Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, te sluiten en gesloten overeenkomsten en alle overige rechtsbetrekkingen tussen de verkoper en koper, voor zover van deze algemene verkoop- en leveringvoorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Artikel 2.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd dan wel schriftelijk door verkoper is bevestigd.

 

Artikel 3,

De door verkoper uitgebrachte offertes en prijzen, ook welke in de catalogi en prijslijsten van verkoper staan vermeld, zijn steeds vrijblijvend. Indien er na het sluiten van de koopovereenkomst wijzingen optreden in kostprijs, koersveranderingen of anderzijds, is verkoper gerechtigd deze wijzigingen door te berekenen met vermelding van de oorzaak.

 

Artikel 4.

Levertijden in offertes zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij anders is overeengekomen.

 

Artikel 5,

De door verkoper gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, Orders beneden de € 500,- worden belast met verzend- en administratiekosten.

 

Artikel 6.

De door verkoper geleverde producten, welke niet voldoen aan de eisen en of toleranties die door tekeningen of normen worden gesteld, worden indien de koper dit kan aantonen en door hem dientengevolge niet te gebruiken, door verkoper teruggenomen en gecrediteerd. Verkoper is slechts gehouden tot terugname en/of creditering indien koper binnen veertien dagen na ontvangst van de producten schriftelijk reclameert.

 

Artikel 7.

Het risico van het gekochte is voor rekening van de koper vanaf het moment dat de producten het bedrijf van verkoper of haar leverancier hebben verlaten.

 

Artikel 8,

Verkoper garandeert gedurende 12 maanden na levering van de producten dat deze de eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn, Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, garandeert verkoper geen andere eigenschappen dan die zijn opgenomen in de door haar gehanteerde beschrijvingen en specificaties.

De garantie geldt niet c.q. vervalt indien:

A, het gaat om in de handel gebruikelijke of technisch niet te vermijden geringe verschillen in kwaliteit, maten, afwerking of kleur;

B, Koper niet tijdig heeft gereclameerd;

C, Koper de instructies en voorschriften van verkoper betreffende de wijze van opslag en gebruik van de geleverde producten niet strikt in acht heeft genomen;

D, Koper niet aan al zijn verplichtingen voortvloeiende uit de tussen koper en verkoper gesloten overeenkomst heeft voldaan,

E. Garantie is een overeenkomst tussen de verkoper en koper en is niet overdraagbaar

Indien verkoper producten aan koper levert welke verkoper van haar leveranciers verkregen heeft, is verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten opzichte van koper gehouden dan waarop verkoper ten opzichte van haar leveranciers aanspraak kan maken.

 

Artikel 9.

De door verkoper opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. Bij niet tijdige levering dient verkoper uiterlijk binnen twee werkdagen schriftelijk in gebreke te worden gesteld door koper. Koper zal verkoper in dat geval een redelijke termijn moeten gunnen om alsnog aan zijn leveringsverplichtingen te voldoen. In geval van een overschrijding van de leveringstermijn heeft koper geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect en van welke aard dan ook.

 

Artikel 10,

Onder overmacht aan de zijde van verkoper wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verminderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden onder meer gerekend werkstakingen, stagnatie in de aanvoer van goederen, calamiteiten bij verkoper, andere bedrijfsstoornissen en maatregelen van overheidsinstanties.

 

Artikel 11.

- behoudens voor zover de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van verkoper, is verkoper niet aansprakelijk voor enige schade (waaronder mede wordt begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijf- of milieuschade), direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de personen door wie deze is veroorzaakt. Ingeval de aansprakelijkheid en de schade zijn gedekt door de verzekeraar van verkoper, is verkoper slechts gehouden de schade te vergoeden tot maximaal het bedrag van de door haar verzekeraar gedane uitkering.

- Koper vrijwaart verkoper voor alle aanspraken van welke aard dan ook die derden jegens verkoper geldend mochten maken ter zake van eventueel te lijden of geleden schade die verder gaan dan de aansprakelijkheid die koper jegens verkoper kan doen gelden, tenzij dwingend recht anders bepaalt.

 

Artikel 12,

Reclames dienen schriftelijk te geschieden per aangetekende post gericht aan het adres van verkoper binnen veertien dagen na ontvangst van de producten, bij gebreke waarvan verkoper zich het recht voorbehoudt reclames niet in behandeling te nemen.

 

Artikel 13.

Betaling van de facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder recht op verrekening of opschorting. Bij betaling binnen 8 dagen mag 2% betalingskorting worden afgetrokken, De koper is ingeval van te late betaling een vertragingsrente verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling van de zijde van verkoper is vereist van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vervaldatum van de factuur, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend, Alle gereclameerde en/of buitengerechtelijke kosten, welke op de incassering van de vordering vallen en te stellen zijn op minimaal 15% van de vordering zijn voor rekening van de koper. Deze kosten worden berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.

 

Artikel 14.

- Zolang koper geen volledige betaling heeft verricht van de vorderingen uit hoofde van iedere met verkoper gesloten overeenkomst of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede van de vorderingen wegens tekortschieten door koper in de nakoming van een overeenkomst, blijven de door verkoper geleverde producten en nog te leveren producten eigendom van verkoper.

- Koper is verplicht de niet betaalde producten op eerste aanmaning aan verkoper terug te geven en machtigt verkoper of een door verkoper aan te wijzen derde reeds nu voor alsdan de (bedrijf-)ruimtes van koper dan wel de ruimtes waar de producten van verkoper zijn opgeslagen te betreden en de producten weg te halen.

- Koper is gehouden om de producten van verkoper als herkenbaar eigendom van verkoper af te zonderen van andere producten en als een goed huisvader te behandelen. Koper zal de producten genoegzaam verzekeren tegen calamiteiten en op eerste aanzegging de polissen van deze verzekering ter inzage geven aan verkoper.

- In afwijking van het bepaalde in artikel 15 van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land op welk grondgebied de producten zich op tijdstip van levering bevinden.

- In geval van voor export bestemde producten worden in afwijking van lid d van dit artikel, de goederenrechtelijke gevolgen van dit eigendomsvoorbehoud beheerst door het recht van het land van bestemming indien op grond van dat recht het eigendomsvoorbehoud niet zijn werking verliest totdat de prijs volledig is betaald.

 

Artikel 15,

De rechtsbetrekking tussen verkoper en koper wordt beheerst door het Nederlandse Recht, met uitsluiting van de bepalingen van internationale verdragen waaronder het Weens Koopverdrag, voor zover deze geen dwingend recht bevatten. Alle geschillen welke voortvloeien uit de overeenkomsten tussen verkoper en koper of welke daarmee verband houden, zullen bij uitsluiting worden berecht door de Rechtbank, onverminderd het recht van verkoper om koper te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter. Een geschil is aanwezig zodra een der partijen dat schriftelijk aan de ander heeft medegedeeld.

 

Artikel 16,

Voor vergissingen, onjuiste gegevens en/of drukfouten in prijslijsten, documentatie, facturen en dergelijke van verkoper is verkoper niet aansprakelijk.

Artikel 17,

De koper kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De verkoper mag de koper vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.